ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказом директора ТОВ «АКВАТОРІЯ-КАЛУШ»
№  45-а  від «01» червня 2016 р.
Директор ТОВ «АКВАТОРІЯ-КАЛУШ»
________________ / Романів А.Б. /

 

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ КОМПЛЕКС
«АКВАТОРІЯ»
ПРАВИЛА КЛУБУ

 

1. Терміни та визначення

 

1.1. Клуб - спортивно – оздоровчий комплекс «АКВАТОРІЯ», що розташований за адресою: 77300, Івано-Франківська область, місто Калуш, вулиця Дзвонарська, будинок 4. Власником Клубу є Товариство з обмеженою відповідальністю «АКВАТОРІЯ-КАЛУШ».

1.2. Виконавець - Товариство з обмеженою відповідальністю «АКВАТОРІЯ-КАЛУШ».

1.3. Клієнт - фізична особа або юридична особа, що уклала договір про надання послуг з Виконавцем на території Клубу. Клієнтом(-ами) Клубу визнається(-ються) також особа/особи, в інтересах якого/яких з Виконавцем був укладений договір та інформація про яку/яких наведена в додатку до договору. Правами Клієнтів Клубу, за винятком певних обмежень, встановлених Правилами Клубу та іншими документами Виконавця, користуються також особи, які не мають Клубних карт, проте придбали/отримали гостьовий візит або сплатили вартість окремих послуг, що надаються на території Клубу.

1.4. Договір - договір про надання послуг, укладений між Клієнтом та Виконавцем.

1.5. Клубна карта - карта відповідного типу, яку обрав Клієнт, уклавши з Виконавцем договір про надання послуг, що надається останньому для відвідування Клубу та отримання Послуг, є іменною і не може бути передана іншій особі.

1.6. Персонал Клубу - інструктори (тренери), співробітники Виконавця та інші особи, що перебувають з Виконавцем в трудових, цивільних або господарських відносинах.

1.7. Послуги - спортивно-оздоровчі та інші базові чи додаткові послуги, які надаються Клієнту та перелік яких встановлений Правилами Клубу та іншими документами Виконавця.

1.8. Базові послуги - послуги, що входять до складу послуг відповідного типу Клубної карти, яку використовує Клієнт, та визначені документами Виконавця. Перелік базових послуг по відповідному типу карти визначається в додатку до укладеного між Клієнтом та Виконавцем Договору.

1.9. Додаткові послуги - послуги, що надаються Клієнту понад перелік базових послуг, які не включені до вартості відповідного типу Клубної карти та оплачуються Клієнтом окремо за цінами, визначеними в Прейскуранті.

1.10. Товари - погоджена або дозволена Виконавцем для продажу продукція, що придбавається Клієнтом на території Клубу.

1.11. Прейскурант - затверджений (погоджений) Виконавцем перелік цін на послуги та товари, що надаються на території Клубу, а також перелік належного Виконавцю майна, вартість якого підлягає відшкодуванню Клієнтом у випадку його втрати або пошкодження за вказаними в Прейскуранті цінами. Перелік цін на послуги та Товари, а також майно Виконавця, що визначений в прейскуранті, Виконавець вправі в односторонньому порядку змінювати шляхом затвердження (погодження) нового прейскуранту.

 

2. Порядок використання Клубної карти

 

2.1. Клубна карта є пропуском до Клубу, яку Клієнт зобов'язаний пред'явити на рецепції Клубу. Умови допуску в Клуб осіб, що не мають Клубних карт, проте придбали/отримали гостьові візити, або придбали окремі Послуги, визначаються на підставі Правил Клубу з врахуванням положень окремих документів Виконавця, якими передбачені особливості відвідування такими особами Клубу.

2.2. Послуги Клієнту надаються на підставі типу Клубної карти, якою він користується, а також за допомогою Персонального рахунку* Клієнта та (або) використання функції «ЛІМІТ» * *, або на підставі здійсненої Клієнтом оплати за окремі Послуги.

2.3. Клубна карта дає право на відвідування Клубу тільки зазначеній в ній особі. Особа, яка пред'явила чужу Клубну карту, до Клубу не допускається, а Клубна карта може бути анульована без можливості її відновлення. Обов'язковою умовою для відвідування Клубу є наявність особистої фотографії Клієнта, яка надається Клієнтом чи може бути зроблена співробітниками Виконавця на момент укладання Договору або пред'явлення Клієнтом документа з фотографією, що посвідчує його особу.

2.4. Клубна карта пред'являється адміністратору рецепції Клубу кожного разу, коли Клієнт відвідує Клуб. Персонал Клубу має право вимагати від Клієнта пред'явити документ, що посвідчує його особу. У разі невідповідності даних особи, зазначених в документі даним, зазначеним у Клубній картці, представник Клубу має право вилучити таку карту до з'ясування обставин, про що складає акт у двох примірниках за підписом особи, яка вилучила Клубну карту. Один з таких примірників надається особі, яка пред'явила невідповідну Клубну карту. Вилучена Клубна карта залишається в Клубі до з'ясування обставин, що призвели до її вилучення.

2.5. Клубна карта дає право на відвідування тренувань протягом зазначеного в ній періоду часу. Клубна карта має строк дії.

2.6. Клубні карти є персоніфікованими, їх передача та/або використання іншими особами не допускається.

2.7. Якщо Клієнт з будь-яких причин втратить можливість продовжувати заняття у Клубі, його Клубна карта (окрім дитячої карти) може бути переоформлена на весь залишок строку її дії на іншу особу за умови укладання відповідного додатку до Договору та сплати вартості переоформлення Клубної Карти. Клубна карта не може бути переоформлена більше одного разу, а також не може бути переоформлена на особу, яка вже є Клієнтом Клубу, або на особу, з якою Виконавцем в односторонньому порядку був розірваний Договір про надання послуг. У разі придбання Клієнтом Клубної карти у період передпродажу та/або акційного продажу така Клубна карта не може бути переоформлена на іншу особу.

2.8. Клубна карта є власністю Клубу.

2.9. При втраті Клубної карти Клієнт зобов'язаний у найкоротший термін повідомити про це Виконавця. За відновлення Клубної карти Клієнт сплачує відповідну плату за Прейскурантом.

2.10. Клубна карта, обрана Клієнтом для відвідування Клубу, може бути активована в будь-який день, але не пізніше ніж на 60-й день з дати оплати договору про надання послуг. У випадку, якщо Клубна карта не буде активована Клієнтом у зазначений строк, вона автоматично активується Виконавцем на 61-й день з дати оплати.

2.11. Дія Клубної карти за бажанням Клієнта може бути призупинена, з подальшою можливістю продовження строку її дії на кількість днів, що залежить від типу обраної карти. Максимальний строк призупинення дії Клубних карток - 30 (тридцять) днів. Про своє бажання призупинити дію Клубної карти необхідно повідомляти заздалегідь виключно в письмовій формі шляхом надання Виконавцю відповідної заяви.

2.12. Заднім числом або на підставі медичної довідки, що підтверджує тимчасову неможливість відвідувань клубу, строк дії абонементу не продовжується.

2.13. Обчислення строку призупинення Клубної карти Клієнта розпочинається тільки з фактичної дати подання Клієнтом заяви, або з майбутньої дати, вказаній в такій заяві.

2.14. Дія Клубної карти за рішенням Виконавця може бути заблокована або анульована у випадках, передбачених Договором, Правилами Клубу та іншими документами Виконавця.

 

3. Загальні правила відвідування Клубу

 

3.1.Режим роботи Клубу - понеділок - п'ятниця з 06:30 до 22:00, субота — неділя з 09:00 до 21:00. Клієнт має право відвідувати Клуб відповідно до його режиму роботи. Відвідування Клубу поза режимом його роботи не здійснюється. За рішенням Виконавця розклад роботи Клубу може змінюватись.

3.2. Допуск Клієнтів до Клубу здійснюється в порядку та на умовах, передбачених в розділі 2 Правил Клубу.

3.3. Допуск Клієнтів до Клубу припиняється за 60 хвилин до його закриття.

3.4. Клієнт зобов'язаний залишити приміщення Клубу не пізніше встановленого часу закриття клубу або згідно з режимом відвідування за типом обраної ним Клубної карти. Затримання Клієнта у Клубі понад 15 хвилин після його закриття розцінюється як додаткове перебування Клієнта у Клубі поза встановлений час та вважається Додатковою послугою та сплачується Клієнтом. У такому разі, з Персонального рахунку Клієнта автоматично, починаючи з 16 хвилини, буде списана сума, яка дорівнює вартості додаткового часу перебування (затримки) Клієнта в Клубі у відповідності до діючого Прейскуранта Клубу.

3.5. Виконавець залишає за собою право змінювати розклад роботи Клубу, про що Виконавець повідомляє Клієнтів шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному сайті (aquatoria.if.ua) або будь-яким іншим шляхом.

3.6. Перебуваючи у Клубі, Клієнт повинен дотримуватися такої поведінки, яка б не суперечила правам інших Клієнтів Клубу та громадському порядку. Співробітники Виконавця вправі робити зауваження Клієнтам Клубу у випадку порушення ними Правил Клубу та інших вимог, встановлених документами Виконавця. У випадку повторного порушення Виконавець залишає за собою право вживати до порушників відповідні заходи, зокрема застосування грошових штрафів, блокування або анулювання Клубної карти. Клуб не несе відповідальності за шкоду здоров'ю та/або майну, яка була спричинена протиправними діями інших Клієнтів чи третіх осіб.

3.7. Клієнту на території Клубу забороняється:

3.7.1. проводити публічні акції, що не були узгоджені з Виконавцем;

3.7.2. розповсюдження рекламних та інших листівок, агітації, проведення рекламних акцій в політичних чи комерційних цілях;

3.7.3. палити, знаходитися в Клубі в нетверезому або наркотичному стані, вживати спиртні напої та наркотики, а також вживати медикаменти, за винятком тих, що придбані за рецептом лікаря або відпускаються без рецепта за умови, що їх вживання під час тренувань не протипоказане;

3.7.4. приносити, розповсюджувати та (або) продавати алкогольні напої, наркотичні засоби та (або) їх аналоги, будь-яких медикаментів, спортивного харчування, біодобавок;

3.7.5. приносити і зберігати будь-який вид зброї;

3.7.6. здійснювати відео - та фотозйомку без погодження з Виконавцем;

3.7.7. проводити тренування інших відвідувачів Клубу;

3.7.8. використання гучномовних пристроїв, якщо це заважає будь-якій особі, яка перебуває на території Клубу;

3.7.9. самостійно використовувати музичну чи іншу апаратуру Клубу;

3.7.10. самостійно резервувати місця в залах проведення групових занять;

3.7.11. входити на територію, призначену для службового користування;

3.7.12. знаходитись на території Клубу (роздягальні, тренажерна зала, студії групових та індивідуальних занять, аквазона, зона саун, дитячої кімнати) у верхньому одязі та без змінного взуття;

3.7.13. під час тренування бути в одязі та взутті, відмінному від спортивного, а також тренуватись оголеним;

3.7.14. кидати обладнання (гантелі, штанги, бліни) на підлогу, що призводить до зменшення строку використання обладнання, зносу підлоги і підвищенню шуму;

3.7.15. пересувати тренажери з місць, виносити штанги і гантелі з зони вільних ваг;

3.7.16. використання мобільних телефонів під час проведення групових занять;

3.7.17. перебувати з тваринами, за винятком домашніх, за умови, що їх можна тримати на руках, перебувати з ними лише в холі Клубу, та якщо вони не становлять небезпеки для оточуючих людей;

3.7.18. вчинення дій, які суперечать загальноприйнятим морально-етичним нормам та громадському порядку;

3.7.19. нецензурні, голосні, образливі вислови та погрози на адресу будь-якої особи

3.7.20. грубе ставлення до персоналу Клубу та Клієнтів Клубу;

3.7.21. переміщуватись по території Клубу без змінного взуття та банного халату (однотонного білого кольору) або спортивного одягу;

3.7.22. вчинення будь-яких інших дій, які порушують права Клієнтів та (або) персоналу Виконавця або можуть завдати шкоду здоров'ю або здоров'ю оточуючих людей або створити загрозу для настання зазначених наслідків.

3.8. На території аквазони (приміщення басейну, душові приміщення) та акватермальної зони (парові, сауни) Клієнту забороняється:

3.8.1. знаходитися в верхньому одязі та у вуличному взутті;

3.8.2. перебувати в аквазоні та в акватермальній зоні без попереднього огляду лікаря та отримання від нього довідки щодо можливості відвідування зазначених зон;

3.8.3. бігати по аквазоні, стрибати у воду з бортиків басейну.

3.8.4. шапочка для плавання є обов’язковим атрибутом при перебуванні в чаші басейну;

3.8.5. обов’зково приймати душ з милом та губкою без купальних костюмів перед входом в аквазону;

3.8.6. використовувати спеціалізований інвентар та обладнання без дозволу персоналу Виконавця;

3.8.7. використовувати в аквазонах косметичні засоби та засоби особистої гігієни з сильним та різким запахом;

3.8.8. лежати на полицях в сауні без рушника;

3.8.9. перебування в зоні саун з нанесеними на тіло косметичними засобами (косметична глина, тощо), використання яких може призвести до забруднення елементів інтер'єру зони саун та зробити неможливим її використання іншими відвідувачами внаслідок забруднення;

3.8.10. у сауні вчиняти будь-які дії щодо печі із розігрітим камінням (лити воду, пересувати каміння тощо);

3.8.11. вчиняти будь-які інші дії, що заборонені Правилами Клубу, або не відповідають вимогам чинного законодавства України.

3.9. На території аквазони Клієнт зобов'язаний дотримуватись правил безпеки поводження на воді.

3.11. Клієнт у повному обсязі бере на себе відповідальність за стан свого здоров'я і стан здоров'я своїх малолітніх (неповнолітніх) дітей, які відвідують Клуб.

3.12. Виконавець не несе відповідальність за шкоду, пов'язану з погіршенням здоров'я Клієнта, якщо стан здоров'я погіршився внаслідок гострого захворювання, загострення травми або хронічного захворювання. Клуб не несе відповідальність за отриману Клієнтом травму на території Клубу, в тому числі у випадку, якщо причиною завдання шкоди здоров'ю стало порушення правил користування тренажерами, правил безпеки на воді тощо.

3.13. Виконавець не несе відповідальність за шкоду здоров'ю та (або) майну Клієнта, спричинену діями третіх осіб.

3.14. Групові заняття в Клубі проводяться за розкладом. Розклад групових занять розміщується на сайті Виконавця або на інформаційних стендах Клубу. Запізнення на групове заняття не є підставою дня зміни розкладу чи формату заняття. При запізненні на групове заняття більш, ніж на 10 хвилин інструктор (тренер) має право не допустити на заняття особу, що запізнилась.

3.15. Виконавець має право вносити зміни в поточний розклад і здійснювати заміну заявленого інструктора (тренера) для групових занять.

3.16. На час проведення групових занять в басейні Клубу, зона для плавання може бути обмежена.

3.17. Клієнти вправі здійснювати резервування надання окремих Додаткових послуг. Скасування або перенесення зарезервованої Додаткової послуги здійснюється заздалегідь: персональне тренування та інші послуги - не пізніше ніж за 3 години до їх початку надання, оренда залів - не пізніше ніж за 2 доби (48 годин) до початку оренди. У разі скасування та/або перенесення таких Послуг при умові порушення Клієнтом зазначених строків, такі Послуги вважаються наданими у повному обсязі та вартість таких Послуг підлягає обов'язковій оплаті Клієнтом, зокрема шляхом автоматичного їх списання з «Персонального рахунку» Клієнта або за допомогою послуги «ЛІМІТ», або шляхом оплати вартості Послуг до каси Виконавця. Оплата, здійснена за такі зарезервовані Послуги поверненню не підлягає. Винятком з цього є скасування персонального тренування внаслідок погіршення самопочуття Клієнта протягом 10 хвилин після початку тренування. У цьому випадку персональне тренування зберігається для Клієнта.

3.18. Запізнення на будь-яку зарезервовану Додаткову послугу, окрім оренди залу, більше ніж на 10 хвилин не допускається. При перевищенні зазначеного часу запізнення Послуга вважається отриманою у повному обсязі, і перенесення її надання на інший час не допускається ні за яких умов.

3.19. Перед початком занять на тренажерах Клієнт повинен ознайомитись з порядком роботи тренажерів та може отримати консультацію з цього питання у інструктора (тренера) тренажерної зали у випадку самостійного тренування або у персонального тренера.

3.20. Для забезпечення безпеки Клієнта вправи з максимальною вагою в тренажерній залі виконуються виключно з персональним тренером або партнером.

3.21. При відвідуванні Клубу Клієнт повинен уважно ставитися до особистих речей, не залишати їх без нагляду. Для зберігання тренувальних костюмів, особистих засобів гігієни та інших речей, Клієнти повинні користуватися спеціально обладнаними шафами у роздягальнях. Для зберігання цінних речей (документи, гроші, коштовності, ювелірні прикраси, мобільні телефони тощо) Клієнт може орендувати індивідуальну шафку для їх зберігання. Для зберігання верхнього одягу та взуття Клієнтів в холі Клубу з жовтня до травня працює гардероб.

3.22. Для користування шафкою Клієнту при відвідуванні Клубу видається електронний браслет з ключем в обмін на Клубну карту. Електронний браслет з ключем від шафок є персоніфікованими, їх передача та (або) використання іншими особами не допускається. У випадку виникнення проблем із замком шафки, а також у випадку втрати електронного браслета Клієнту необхідно звернутися до адміністратора рецепції Клубу.

3.23. Після закінчення занять Клієнт зобов'язаний звільнити шафу у роздягальні та шафку для зберігання цінних речей. Перед виходом з Клубу ключ від шафи та шафки необхідно здати на рецепцію Клубу. Повернення виданих ключів від шафи та шафки є умовою повернення Клієнту Клубної карти.

3.24. Ні Виконавець, ні інші особи, що пов'язані з Клубом будь-якими правовідносинами, не несуть відповідальності за забуті, загублені, викрадені або залишені без нагляду речі Клієнта чи осіб, за яких він відповідає.

3.25. У випадку винесення за територію Клубу електронного браслета з ключем від шафи для переодягання, від шафки для зберігання цінних речей, виданих рушників та халатів Виконавець вправі вважати це втраченим майном та стягнути з Клієнта штраф у розмірі вартості зазначених предметів.

3.26. У випадку втрати чи пошкодження електронного браслета з ключем від шаф, шафок, втрати чи пошкодження, в тому числі нанесення плям, забруднення косметичними засобами виданих Клієнту рушників, халатів, пошкодження обладнання, інвентарю, будівельних конструкцій та іншого майна Виконавця Клієнт зобов'язаний відшкодувати Виконавцю вартість втраченого чи пошкодженого майна.

3.27. Клієнт погоджується з тим, що він несе відповідальність за збереження майна Виконавця під час відвідування Клубу. У випадку допущення Клієнтом втрати майна Виконавця та/або спричинення шкоди такому майну, Клієнт відшкодовує Виконавцю повну вартість втраченого та/або пошкодженого майна виходячи із ринкової вартості такого майна. Клієнт також погоджується з тим, що стягнення штрафу та відшкодування вартості втраченого та/або пошкодженого майна можливе, зокрема шляхом автоматичного списання Виконавцем з «Персонального рахунку» (або використовуючи послугу «ЛІМІТ») Клієнта суми відшкодування вартості майна Виконавця, що було винесено, втрачено або пошкоджено.

 

4. Додаткові умови та правила

 

4.1. Батьки несуть персональну відповідальність за своїх малолітніх (неповнолітніх) дітей на території Клубу. Діти до 14 років можуть відвідувати Клуб тільки у супроводі батьків чи уповноважених осіб не молодше 18 років, що обумовлюється в Договорі з вказанням імені і прізвища, а також повідомляється на рецепцію письмовою заявою встановленого зразка. У випадку заміни уповноваженої особи, батьки зобов'язані заздалегідь повідомити про це Виконавця. Діти віком від 14 до 18 років можуть відвідувати Клуб на підставі письмової згоди одного із батьків чи уповноваженої особи. При цьому, така згода підписується виключно на рецепції Клубу, та за наявності підтверджуючих документів.

4.2. Дітям до 14 років забороняється перебувати в приміщенні тренажерної зали без догляду чи супроводу батьків або уповноважених осіб не молодше 18 років.

4.3. Діти віком до 16 років можуть перебувати в глибоководному басейні тільки під наглядом батьків або уповноважених осіб не молодше 18 років.

4.4. Дитячий басейн можуть відвідувати тільки батьки з дітьми до 6-и років після надання відповідної довідки від лікаря. Самостійне плавання дорослих разом з малолітніми дітьми в дитячому басейні заборонено.

4.5. Незалежно від віку дитини, її переодягання у Клубі повинно відбуватись у роздягальні, що відповідає статі дитини.

4.6. З метою запобігання інфікування оточуючих людей в Клубі прохання залишати дитину вдома в наступних випадках:

• якщо у дитини нежить, кашель, болить горло або наявне інфіковане захворювання;

• якщо у дитини розлад шлунку, нудота або інше кишкове захворювання;

• якщо у дитини підвищена температура тіла;

• якщо у дитини наявний на тілі висип або ранки.

4.7. Клієнт усвідомлює та погоджується з такими фактами: що у відповідності до санітарних норм та з метою забезпечення безпечного для здоров'я Клієнта надання Послуг, приміщення Клубу потребують періодичного проведення поточного ремонту та прибирання внаслідок чого, надання Виконавцем Послуг може бути тимчасово припинене; що більшість обладнання Клубу (сауни, тренажери та інше) мають безперебійний режим роботи, внаслідок чого потребують періодичної профілактики, з метою запобігання подальшого їх виходу з ладу, тому проведення вищезазначених заходів не впливає на строк дії Клубної карти Клієнта.

4.8. Цими Правилами Виконавець попереджує, а Клієнт усвідомлює та погоджується з тим, що тренувальні зали для групових занять мають певну допустиму кількість місць, перевищення якої призводить до створення незручностей для відвідувачів під час проведення групових занять, та як наслідок - неповноцінне надання відвідувачам таких видів послуг. Оскільки будь-яке перевищення допустимої кількості відвідувачів на групових заняттях може спричинити встановлення обмеження для відвідувачів Клубу щодо їх участі у таких групових заняттях, то таке обмеження не може бути розцінене як власна ініціатива Виконавця, за яку Виконавець повинен нести відповідальність, а лише вказує на підвищену популярність такого виду групових занять.

4.9. З метою забезпечення безпеки Клієнтів та їх майна, у Клубі ведеться відеонагляд.

4.10. Клієнт погоджується з тим, що залишений ним на спеціально обладнаному місці для паркування автотранспорт не вважається переданим на зберігання Виконавцю.

4.11. Клієнт усвідомлює та погоджується з тим, що Виконавець має право без погодження з Клієнтом вводити нові типи, види та категорії Клубних карт, розширювати, зменшувати, заміняти та вдосконалювати комплекс Послуг, які надаються за Клубними картами, уточнювати та змінювати назву Клубних карт, вводити в дію інші форми відвідування Клубу.

4.12. Клієнт погоджується з тим, що будь-які зміни до Правил Клубу здійснюються Виконавцем в односторонньому порядку шляхом затвердження нової редакції Правил Клубу та видання Виконавцем відповідного наказу. У випадку внесення змін до Правил Клубу, Виконавець доводить інформацію про зміни до відома Клієнта шляхом розміщення нової редакції Правил Клубу у Клубі та/або на офіційному сайті Клубу. Індивідуальне повідомлення Клієнта або підписання додаткових угод чи будь-яких інших додатків до Договору для вступу в силу змін до Правил Клубу не вимагається. Зміна Правил Клубу не вважається зміною умов Договору та не вважається такою, що здійснюється на власний розсуд.

4.13. Усі спірні питання, що виникають в процесі відвідування Клієнтами Клубу, Виконавець має право вирішувати на власний розсуд.

4.14. У випадку порушення Клієнтом Правил Клубу, Виконавець має право застосувати до Клієнта штраф у вигляді блокування або анулювання Клубної карти, а також розірвати укладений з таким Клієнтом договір про надання послуг без здійснення будь-яких відшкодувань Клієнту та виплати грошових компенсацій за сплачені за Договором Послуги.

4.15. Ці Правила є обов'язковими для всіх Клієнтів. Особи, які не мають Клубних карт, проте придбали (отримали) гостьовий візит або сплатили вартість окремих послуг, що надаються на території Клубу, зобов'язані дотримуватись положень Правил Клубу та нести обов'язки Клієнтів, які передбачені Правилами Клубу з врахуванням положень окремих документів Виконавця, якими передбачені особливості відвідування такими особами Клубу.

4.16. Ці правила розміщуються на офіційному сайті Виконавця, а також в приміщеннях Клубу на відповідних інформаційних стендах.

___________________________

* Термін «Персональний рахунок», у даному випадку та у всіх інших згадуваннях за текстом Правил Клубу, визнається таким, як наявність грошових коштів, наданих Клієнтом Виконавцю у якості попередньої оплати за Базові послуги у випадку зміни типу Клубної карти відповідно до Договору, а також у випадках попередньої оплати Товарів та/або Додаткових послуг, вартість яких, передбачена в Прейскуранті.

Кошти з «Персонального рахунку» у випадках, передбачених Правилами Клубу, можуть бути використані Виконавцем самостійно в якості сплати штрафів та/або відшкодування вартості втраченого та/або пошкодженого майна. Повернення коштів Клієнту з Персонального рахунку внаслідок фактичного неотримання ним Додаткових послуг чи Товарів можливо лише у випадку припинення дії Договору, а якщо Договір було укладено юридичною або фізичною особою в інтересах та на користь Клієнта, то з моменту припинення надання Послуг Клієнту за Договором. Повернення коштів внаслідок фактичного неотримання Послуг чи Товарів з «Персонального рахунку» особам, що не мають Клубних карт, проте придбали (отримали) гостьовий візит або сплатили вартість окремих послуг, можливо лише у зв'язку з завершенням їх візиту до Клубу.

** Термін «ЛІМІТ» у даному випадку та у всіх інших згадуваннях за текстом Правил Клубу - це можливість Клієнта у разі відсутності у нього на «Персональному рахунку» достатньої суми або грошових коштів взагалі, сплатити вартість наданих Клієнту Додаткових Послуг, проданих Товарів або сплатити штраф чи вартість втраченого або пошкодженого майна Виконавця з обов'язковою умовою повернення Клієнтом такої суми шляхом внесення на «Персональний рахунок» та автоматичним списанням її на користь Виконавця. Послуга «ЛІМІТ» може бути використана в межах ліміту суми, яка встановлюється на власний розсуд Виконавцем та залежить від типу Клубної карти Клієнта. Можливість користування послугою «ЛІМІТ» автоматично припиняється за два календарних місяця до кінця строку дії Клубної карти Клієнта.